Jesus die Tuinier

God meant man to live in a garden; sin has sent him to the slums – Vishal Mangalwadi

Die storie tussen God en die mens begin en eindig in ‘n tuin. (Gen 1-3 – Rev 21-22) 

God writes the gospel not in the Bible alone, but on trees and flowers and clouds and stars – Martin Luther

Eden: Sanctuary, delight, pleasure, paradise, luxury, abundance, [1]Die woordspel rondom die woord Eden, dui daarop dat die outeur nie net na ‘n fisiese plek in Mesopotamië verwys nie, maar na ‘n argetipe van ‘n heilige tempel, waar God en mens in harmonie bestaan. 

Mack had expected a perfectly manicured and ordered English garden. This was not that! It was chaos in color. His eyes tried unsuccessfully to find some order in this blatant disregard for certainty. Dazzling sprays of flowers were blasted through patches of randomly planted vegetables and herbs, vegetation the likes of which Mack had never seen. It was confusing, stunning, and incredibly beautiful. It was all wonderfully bewildering and intoxicating. (The Shack) 

The many great gardens of the world, of literature and poetry, of painting and music, of religion and architecture, all make the point as clear as possible: The soul cannot thrive in the absence of a garden. If you don’t want paradise, you are not human; and if you are not human, you don’t have a soul. Thomas Moore

Jesus sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: Meneer, as u Hom weggedra het, sê vir my waar u Hom neergelê het, en ek sal Hom wegneem.Jesus het in ‘n tuin gebid voor sy kruisiging. (Mat 26:39) Jesus was gekruisig naby ‘n tuin. (Joh 19:41) Hy was begrawe in ‘n tuingraf. (Mat 27:57-60) 

Jesus behandel elke mens soos ‘n potensiële plant of boom.Waar iemand se lewe gebroke is soos ’n riet wat geknak is, al Hy dit nie verbreek nie, en waar dit swak is soos ’n lamppit wat rook, sal Hy dit nie beskadig nie. (Mat 12:20) Jesus sien elke mens as ‘n individuele plant of boom, elkeen hanteer Hy anders. Die samaritaanse vrou, hanteer hy soos ‘n ware plantkenner, en sien dat sy uitgehonger is vir water. Met Nicodemus die teoloog sien Jesus, dat hy nodig het om oorgeplant te word in nuwe grond, of selfs nuut ingeënt word op ‘n nuwe wortelstam. Die ryk jong man, moet eers uit sy rank takke waarin hy verstrengel geraak het loskom, maar hy sien nie kans nie. Vir talle was Jesus die wonder geneesmiddel, want dadelik ‘n knellende pyn en kwaal kom genees het. Ander was onder die mag van ‘n parasiet plant, en swam en moes bevry word.  Die melaatses wat in kwarantyn moes staan, genees hy van die gevreesde siekte, en help hulle om herenig te word.   

Jesus was bekend met Landbou en het gereeld sy stories rondom voorbeelde in die landbou uitgebou. 

Met die wete dat Sy gehoor bekend sou wees met sy voorbeelde. 

Die gelykenis van die saaier: (Matthew 13: 1–23), 

Die koring en die kaf: (Mat 13:24–30, 36–43),

Die mostertsaad:  (Mat 13:31–32), 

Die geheime skat in die veld: (Mat 13:44). 

Jesus verwys ook vele kere na ons dat ons soos ‘n gesonde boom moet vrug dra.

Dat daar nie twee verskillende tipe vrugte uit een boom kan groei nie

Ons moet siele gaan wen, en die oes insamel, kyk die oes is alreeds wit. 

Ander NT skrywers maak ook verwysings na die landbou: 

Saai en maai beginsel (Gal. 6:7–10; Rom 8:1-5) 

God gee saad aan die saaier (2 Cor 9:6-10) 

Moenie ‘n os se bek toebind daar waar hy werk nie. 

Hoe ‘n Olyfboom groei (Rom. 11:17–24)

Hy moedig ons almal aan om te kyk na die boer en van hom te leer. Hardwerkende boere is die eerste wat die vrug van hulle arbeid geniet. (2 Tim 2:6 NLV)

Jakobus verwys na die boer wat geduldig en gelowig wag vir die oes. (James 5:7)

God self verpersoonlik Homself as ‘n landbouer 

“Laat Ek ’n beeld gebruik om die verhouding tussen My, my Vader en my volgelinge te verduidelik. Stel julle voor my Vader is ’n druiweboer. Ek kan dan vergelyk word met ’n spesiale druiwestok. My Vader bewerk die wingerd goed en hou die lote wat uit die druiwestok groei goed dop. (Joh 15:1 DB)

Jesus word as die goeie Herder voorgestel: skaapwagter of skaapboer

Die daaglikse lewe as landbouers was verweef met die tempel kalender se drie mees belangrikste feeste 

Die fees van die ongesuurde brood en die Paasfees is aan die begin van die graanoes. Dit was gevolg deur die fees van weke, of die pinksterfees 50 dae later waar die eerste vrug van die koring oes ingesamel is.  Die fees van Tabernakels was gehou teen die einde en voltooiing van die graan oes.

Die Tuin is ‘n tempel

Dit is interessant dat by die verklaring in Openbaring 21:1 “ek het ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde gesien” sien Johannes ‘n nuwe stad, niks van hoe die nuwe hemel en aarde lyk word verduidelik nie. Ook die verwysing in Jesaja na ‘n nuwe hemel en aarde, fokus op ‘n nuwe stad Jerusalem: “Ek skep nuwe hemele en ’n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie.

Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees.” Die Bybelse narratief is gebou rondom ‘n diagram van ‘n tuin, ‘n plek van veiligheid, prag, heerlikheid, vrede, voorsiening, versorging, vergifnis en lewe – binne. Distansie, verwydering, woestyn, dorheid, honger en dood – buite. Noag en die ark, die volk op reis na die beloofde land, die tabernakel en die tempel het deurgaans dieselfde implikasie – Wanneer jy die Here gehoorsaam en doen wat Hy sê, is jy binne. As gevolg van ongehoorsaamheid en rebellie bly jy buite.  

Dit is duidelik dat God sedert die skepping en die vorming van die mens, in harmonie en in dieselfde goddelike eenwording met die mens wil bestaan as wat ook in die godheid bestaan. God verlang nie oorheersing of slaafse robot gehoorsaamheid nie. Daarom het Hy ons in Sy beeld geskape, met die vermoë om te kan besluit en skep nes God. “Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken.” (Gen 3:22) “Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie” (Gen 11:6) Sonder Christus is die mens se eenheid selfgesentreerd.  Dus kan daar nie eenheid wees, sonder dat Christus sentraal staan nie. (Eph 4:1-5) 

As Jesus dus aankondig dat Sy koninkryk het naby gekom, verklaar Hy dat God se tuin, en die habitat waarvoor ons geskep is, het naby gekom, en weer toeganklik geword. Daarom demonstreer Hy die tuin, hemel, koninkryk, tempel, beloofde land, die ark deur siekes te genees, mense onder die mag van satan te bevry, en die boodskap van die goeie nuus te verkondig. 

Die EK IS uitsprake 

Die 8 ‘ek is’ uitsprake wys ook duidelik op Jesus as die tuinier.  

  1. Ek is die deur (Joh 10:7, 9, 11, 14) 

Adam en Eva is uit die tuin verwerp, en toegang verbeur. Gen 3:24 Jesus word die toegang tot God se tuin.  Sodat ons weer verenig met Hom kan lewe. (Heb 10:19) 

  • Weg & Waarheid en die Lewe (Joh 14:6;) 

Jesus se lewe is die tuin waarin ons weer in volle harmonie kan leef met God, onsself, ons naaste en die skepping. Die lewe in die tuin was ‘n manier van leef, ‘n weg. Jesus se manier van lewe, dui op hoe ons lewe in God se tuin. Sy intimiteit met die Vader (Joh 5:19-20, 30; 

6:38; 8:28; 12:49; 14:10, 24, 31; Mat 26:39) en Sy openbaarmaking van die Gees van waarheid. (Joh 14:17; 15:26; 16:13) 

  • Ek is die Lewende Water (Joh 4:14, 26) 

Water uit die put van Jakob les tydelik die mens se dors. Die lewende water wat Jesus gee, bevredig egter vir altyd (Matt. 5:6 – vgl. Isa 49:10; 55:1–3; 58:11; Joh. 6:32; 48) In Openbaring 22:1-2 lees ons ook van ‘n rivier. ‘n Metafoor wat dikwels in die Bybel gebruik word. (Eze 47) Die rivier wat vanuit die altaar, en heiligdom vloei en bome wat groei aan sy walle. (Eze 47:12) 

1 ste verhoudingbreuk met God

Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom, en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: “Waar is jy?” 

Kruip weg vir God

2 de verhoudingbreuk – met onsself

En die mens antwoord: “Ek het U hoor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip.”

Die Here God vra toe: “Hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? 

Vrees, en skaamheid 

3rde Verhoudingbreuk – Met ons medemense

Die mens het geantwoord: “Die vrou wat U my gegee het om my by te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet.” Toe vra die Here God vir die vrou: “Wat het jy nou gedoen?” en sy sê: “Die slang het my mislei, en ek het geëet.”

Verontskuldiging, regverdiging, en blamering. 

4de Verhoudingbreuk met die skepping en die natuur. 

Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is.

Skeiding, moeite,

  • Opstanding en die Lewe (Joh 11:25)

Omdat die mens uit die tuin, en ‘n harmonieuse eenheid met God, verwerp is, het dood toegetree. (Gen 6:3; Ps 90:10) Jesus Christus gee, dat ons vir ewige sal lewe. (Joh 3:16; Mat 25:46; Joh 4:14) 

  • Ek is die Goeie herder (Joh 10:14); 

Saans is die skape volgens gebruik in ’n kraal gejaag om hulle te beskerm teen diewe, onweer en wilde diere. Dié krale was gewoonlik grotte of ’n oop stuk met mure van klip of takke. Die herder het dan in die ingang geslaap. Soos die herder omgegee het vir elke skaap, só gee die Goeie Herder sy lewe vir sy volgelinge (vgl Eseg 34:23) wat sy stem ken. Enigeen wat van sy skape leed wil aandoen, moet by die enigste ingang waar die Goeie Herder waghou, verby kom. Jesus is die ingang en die Goeie Herder.  Jesus as die herder verwys na God se versorging, aan die mens. In die tuin was daar versorging, beskerming, genoeg om van te eet. Die mens het geen sorge gehad nie.  

  • Ware wynstok Joh 15:1, 6)

Jesus as die wynstok verwys na God se roeping, en skeppingsdoel opdrag aan die mens. (Gen 2:15) Die beeldspraak aangaande die wingerdstok beklemtoon dat vrugbaarheid in die Christelike lewe spruit uit ’n bly in Christus. Al gaan Jesus ook weg, die eenheid met sy dissipels bly behoue. Die wingerd is ’n bekende beeld uit die Ou Testament, waar dit na die gelowige volk verwys (vgl. Ps. 80:9–16; Jes. 5:1–7;  Jer. 2:21; Eseg. 19:10–14;  Hos. 10:1).  

  • Ek is die Brood vd Lewe  (Joh 6:48); 

Die mens het van die boom van kennis van goed en kwaad geëet. En God het die toegang tot die tuin verbied, sodat hulle nie van die boom van lewe sal eet nie. (Genesis 2:9; 3:17, 22, and 24) Ons lees weer van die boom van die lewe in openbaring. (Rev. 2:7; 22:2, 14, 19) Maar die Bybel praat ook van wysheid as die boom van die lewe. (Prov 3:18, 11:30; 13:12; 15:4) Jesus is dus nou ons daaglikse brood. (Mat 4:4) Jesus verwys hier na Homself as die brood wat uit die hemel gekom het in kontras met die manna wat die trekkende volk opgetel het. Die manna was goeie brood wat die liggaamlike honger kon stil, maar dit was tydelik. Die mense het daarvan geëet en is vir ’n dag lank daardeur versadig, maar hulle moes elke dag van hierdie brood kry om te eet, en dit kon hulle ook nie van die dood red nie. Jesus, wat soveel groter is as Moses, bied Homself as die geestelike brood aan ons. Hy versadig ons volkome geestelik en skenk daarmee aan ons die ewige lewe.

  • Ek is die lig vd Wereld (Joh 8:12; 9:5) 

God het eerste Lig geskep. Sonder lig kan daar nie lewe wees nie. Jesus is dus die nuutskepper. Hy bepaal die dag, die seisoene, die getye van ons lewe. In Hom is ons herskep, en nuwe skepsels gemaak. (2 Cor 5:17) Lig veronderstel nuwe lewe. “Gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe.” (Acts 5:20) lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. (Eph 4:24) en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. (Col 3:10) 

HOE WERK GOD SE TUIN? 

Jesus benader elke persoon wat Hy raak, as ‘n potensiële plant in Sy tuin. Hy self is die water en die son, die 2 mees belangrike elemente vir enige plant om te groei. Verder sê Hy: Let op hoe groei die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. (Mat 6:27) Die lelies groei omdat hulle op die regte plek geplant is. Die habitat is dus reg. ‘n lelie kan nie in ‘n woestyn grond groei nie. So het die Here ons as mens ook elkeen uniek geskape. Familie is die habitat, die grond waarin jy geplant is. Indien jou bloed familie nie die Here dien nie, moet jy jou geestelike familie vind. “Find you family, find your destiny” Bill Johnson.  

Mense vra soms: hoe vind ek die regte kerk? Kry die kerk, waar jy die beste kan groei. 

Genade vir nog ‘n Jaar – Luk 13:6-9 

EN Hy het hierdie gelykenis uitgespreek: ’n Man het ’n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, drie jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie; kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Maar hy antwoord en sê vir hom: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan totdat ek om hom gespit en mis gegooi het.  As hy dan vrugte dra, goed; maar so nie, dan kan u hom anderjaar uitkap.(Luk 13:6-9) Hierdie verhaal is ‘n sagter meer genadiger storie van die ander weergawe waar Jesus die boom wat nie vrug gedra het nie, summier vervloek het. (Isa 5:2; Mat 21:19; Mark 11:13) Dit punt is Jesus soek vrug.  (Matt. 20:1–15; 21:28–32, 33–46; John 15:1–11) Nie sommer enige opbrengs nie. Hy soek vrugte van geregtigheid. (2 Cor 9:10; Eph 5:9; Phil 1:11; Heb 12:11; Jam 3:18) Hierdie verhaal wys op Jesus se tuinier hart, waar hy eers die grond wil spit, en kunsmis inwerk, vir een seisoen. 

Gelykenis van die onkruid – Mat 13:24-30

Die koninkryk oorwin deur Infiltrasie – nie ‘n Mono-kultuur. 

’n ANDER gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ’n man wat goeie saad in sy land gesaai het; maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.

En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê: Meneer, het u dan nie goeie saad in u land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle: ’n Vyandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom: Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaarmaak? Maar hy antwoord: Nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaarmaak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. ( Mat 13:24-30) Die duidelike gevolgtrekking van hierdie storie is: die skeiding en die oordeel kom op die einde. Ons moet dus nie nou alreeds boosheid oordeel, en onsself probeer daarvan skei nie. Die waarheid is egter: Ons is nie van hierdie wêreld nie!! Punt! Ons is burgers van ‘n hemelse wêreld. (Phil 3:20 Ons leef volgens ander reëls, en is onderworpe aan goddelike gesag.  Die spreek woord dus “Ons is in die wêreld, maar nie van hierdie wêreld” moet nie gesien word in die lig van ons is eerstens in die wereld, en moet ons bes probeer om nie van die wêreld te wees nie. Ons is eerste nie van hierdie wêreld nie, maar het ‘n sending om in die wêreld te lewe en Sy lig, Sy sout, te wees. (Mat 5:13; Mar 9:50; Luk 14:34)  Daarom Jesus se gebed: Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos Ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. (Joh 17:15-17) Ons is soos Jesus nie van hierdie wêreld nie, ons is ambassadeurs. (2 Cor 5:20) 

Die ontstaan van die Joodse volk het ook so begin. God roep Abraham die Galdeër, en stuur hom op ‘n sending, In hom begin hy ‘n nuwe geloofsfamilie. Hierdie gesloofsfamilie duik dwarsdeur die skrif in heidense regerings howe op. Moses, Daniel, Nehemia, Ester, Mordegai.  

Hoe boer die Here? Nêrens in die natuur vind mens ‘n mono-kultuur boerdery soos wat die meeste kommersiële boere boer nie. God se manier is, ‘n biosfeer van verskillende geïntegreerde plant, insek, en dier lewe, waar elkeen natuurlik bydra tot die voortbestaan van die ander.  Ons groepeer onsself volgens soortgelyke smake en voorkeure.  Soort soek soort. Dis nog een van die paradoksale waarhede van die koninkryk. Identiteit om te weet waar jy pas, en jou funksie te vervul saam met die erkenning en respek vir die andersheid van ‘n ander se funksie en rol. Die woord gemeenskap versinnebeeld hierdie gemene, deelwees, en wedersydse erkenning. Die daarop volgende gelykenis van die mosterdsaad en die suurdeeg, versterk verder hierdie denkpatroon van infiltrasie eerder as direkte opposisie.  Daar is ‘n geneigdheid om eksklusiewe Christen skole, klubs en organisasies te vestig, en sodoende die kultuur van die dag te opponeer.  

Die argument is ook verder: ‘n mens verander nie ‘n kultuur van binne af nie. Jy skep ‘n alternatiewe kultuur, totdat die alternatiewe die meer populêre kultuur raak as gevolg van die voortreflikheid, voordeel, en sigbare aantreklikheid van die nuwe kultuur.  Jesus volg egter duidelike ‘n ander strategie. Hy skep ‘n ander kultuur is waar, maar Sy transformasie is van binne die individu, en dan gebruik Hy sy dissipels, en volgelinge soos skape tussen die wolwe. (Mat 10:16) 

Jy bou nie immuniteit op in isolasie en kwarentyn nie, dis deur vuil te word dat ons sterker word. 

Tog is daar ‘n duidelike skeiding, ‘n eenkant wees, ‘n heiligheid, reinheid, onbesmette bestaan fokus ook te bespeur in die Woord. Jesus het nooit gesondig nie. (Heb 4:14; Joh. 8:46; 2 Cor. 5:21) Hierdie is ‘n baie belangrik waarheid!! Die sout werk nie as dit laf geword het nie. Dit is ons heiligheid te midde van ‘n sondige wêreld wat God begeer! Dis die krag van die kerk! Ons komprimeer nie! Ons leef onbevlek, onberispelik, toegewy, heilig, onskuldig, in ‘n stukkende, vuil, gebroke wêreld.  

Jy oorgroei ‘n swak kweek, deur ‘n nuwe een tussen in te plan, en die sterker kweek neem die swak kweek oor. Dit is God se manier van tuinmaak.  

Hy het hulle nog ‘n gelykenis vertel: “Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg wat ‘n vrou gevat en in ‘n groot skottel meel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur was.”Mat 13:33  

Suurdeeg word dikwels in die Bybel as simbool van boosheid of onreinheid gebruik. Hier is dit egter ’n positiewe simbool van groei. Hoewel die suurdeeg na ’n onbenullige bestanddeel lyk, versprei dit deur die hele deeg. Die koninkryk het klein begin, maar sal aanhou groei en versprei soos wat suurdeeg deur deeg versprei. Uiteindelik sal die hele wêreld die invloed daarvan ervaar.

Suurdeeg is ’n voorbeeld en metafoor om die groei van die koninkryk van die hemel in die individuele hart en in die wêreld as geheel te illustreer – Omdat: 

(1) Dit kontamineer van binne 

(2) dit is geheim in sy werking 

(3) dit versprei deur kontak van deeltjie tot deeltjie;

(4) dit is onkeerbaar een deeltjie suurdeeg kan enige hoeveelheid deeltjies meel verander

(5) Dis organies en selfvoorsienend soos ‘n plant, en verander die deeltjies wat dit aanraak, met soortgelyke voortplantingskrag, 

Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Phil 1:6 

Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 1 thes 5:23 

want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Phil 2:13

Klein veroorsaak groot reaksie. 

“Die koninkryk van die hemel is soos ‘n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit ‘n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak.” (Matt 13:31; Luk 13:18) ’n Mosterdsaadjie was die heel kleinste saadjie wat ’n boer kon gebruik. Jesus gebruik dit as voorbeeld om aan te dui dat die koninkryk wel klein begin, maar só sal groei dat dit groot vrug sal dra. Die gelykenis van die mosterdsaad illustreer die onverwagte en voorheen onbekende aard van die koms van God se koninklike heerskappy. Die koninkryk het gekom, maar soos ‘n mosterdsaad begin.  As iets klein en nederig; dit kom nie in die verwagte vorm van ‘n glorieryke glans en prag wat mens sou verwag nie.  Geleidelik ontwikkel die koninkryk, en word iets baie groot.  

“Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie”

Does anyone dare despise this day of small beginnings? Zech 4:10 The Message

Klein saadjies word sterk en groot bome:  Soos met die natuur, word die Here verheerlik in ons, wanneer ons vrugbaar, gesond, en vervuld is.  Die groei van die mens word vele kere vergelyk met die van ‘n boom of ‘n tuin. 

Die primêre manier hoe God Sy mense posisioneer is die HEILIG VAN DIE EEN. Daniel staan aleen, met ‘n paar vriende, maar 3 konings erken God as die enigste waaragtige God. Ester & Mordeghai veroorsaak ‘n nasionale revolusie en voorkom ‘n beplande volksmoord. Nehemia staan alleen, en herbou Jerusalem se mure, en reformeer sy mense terug na die hou van die Wet. Die kwaliteit van die een, is bepalend. Sout wat laf geword het, verloor sy nuttigheid. Die kwaliteit van die een saadjie, word ‘n reuse boom.  Die Christendom se krag lê nie in hulle numeriese getalle nie, maar in die kwaliteit van elke een medewerker. Dit is die krag van die een, strategies geposisioneer, “’n olyfboom in die wingerd” Luk 13:6-9 wat moet vrug dra.  Daarom die erns, en die harde woorde, kap hom uit, hy maak net die grond onvrugbaar. 

Ons is God se tuin

Hy is soos ‘n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. (Ps 1:1) 

Die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. Hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. (Ps. 92:12–14)

so iemand is soos ‘n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; ‘n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. (Jer. 17:8)

Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring.” (Eze 47:12) 

sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ’n planting van die Here, tot sy verheerliking. (Isa 61:3) 

Want die Here vertroos Sion; Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die Here; vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere. (Isa 51:3) 

Die minnelied tussen die bruid en die bruidegom, gebeur rondom ‘n tuin. (Songs 4:12; 16; 5:1; 6:2) 

‘n Boom word aan sy vrugte geken

Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk ’n mens tog nie vye nie, en ’n mens sny ook nie druiwe van ’n doringbos nie. (Luk 6:44) 

Mat 13:24-30; 36-43 

Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit.” Mat 11:19; Luke 7:35;

Ja, die toets vir die wysheid is die resultate wat dit voortbring.” NLV

Maar ’n mens kan sien dat God se wysheid reg is as jy na die resultate daarvan kyk!” (Die Lewende Bybel)

The proof of the pudding is in the eating.” (Message) 

Twee Lyne langs mekaar waarvan die een Lyn, 1% af is van die teiken kan nie met die blote oog gesien word nie, oor tyd sien met wel of op teken was.  

’n Fariseër met die naam Gamaliël, ’n geëerde wetskenner van Moses en baie gerespekteer deur al die mense. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is: Laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie!”Acts 5:38 

Sommige mense weet nie eers dat hulle dwaal nie, en daar sal valse leraars en apostels wees.  Die langdurigheid en natuurlike volhoubaarheid sal uiteindelik die toets van tyd deurstaan.

Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê: ‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is, want Ek was honger, en julle het My niks gegee om te eet nie; Ek was dors, en julle het My niks gegee om te drink nie; Ek was ‘n vreemdeling, en julle het My nie gehuisves nie; sonder klere, en julle het My nie klere gegee nie; siek en in die tronk, en julle het My nie versorg nie.’(Mat 25:41-43)

Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word.” (Mat 12:37) 

Seisoene en tyd

Om ‘n vrugbare tuin te skep, neem geduld en tyd.  God werk nie volgens ‘n horlosie in minute en ure nie. Hy werk in seisoene.  Sewe dae week en Sabbat. Sewende Maand is die groot versoendag. Sewende jaar die opheffing van skuld. (Deut 15), die Sewende sewe jaar siklus is die Jubeljaar. (Lev 25) 

Ons moet dus ons denke vernuwe in soos God begin dink. Deesdae probeer winkels, verbruikers lok met dieselfde vrugte en groente 12 maande van die jaar. Die Here het geweet dat ons vitamine C wat in wintervrugte voorkom, nodig hê in die winter. Vrugte met hoë suikerinhoud kom weer in tropiese warm gebiede voor, waar ons die energie nodig het.  ‘n groot deel van landbou produksie hang af van, akkurate plant en oes tye, wat saam met die reën seisoene val. 

So is ons lewe ook volgens seisoene. ‘n seisoen van afhanklikheid van primêre versorgers ons ouers en gesin, die seisoen van eksplorasie en losmaak in ons tienerjare, die seisoen van die regte sielsmaat vind, die seisoen van kinders hê en groot maak, die seisoen van produktief wees in ons middeljare, en die seisoen van wysheid en dissipelskap wanneer ons begin oorgee aan die volgende generasie.  

Daar is ook ‘n bepaalde tyd vir geestelike dinge om te gebeur. Deur die profete gee die Here vir ons ‘n indikasie van wanneer hy wat gaan doen. Want die Here Here doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. (Amos 3:7) So het Daniel geweet dit is 70jr en tyd vir hulle bevryding uit ballingskap. (Jer 25:12; 29:10 & Dan 9:2) Dit is belangrik om die tye te verstaan, sodat ons weet hoe om te bid.Vra vir die Here reën in die tyd wanneer die laat reëns moet kom (Zech 10:1) 

Die jode het nie Jesus se koms, bereken en verwag nie. Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie?(Luk 12:56) 

Ons lewe gaan ook soms deur seisoene van winter en somer. Leer om elke seisoen te verstaan en dankbaar te bly. Want in elke seisoen, is daar ‘n goddelike voorsiening. 


[1]http://www.scielo.org.za/pdf/at/v37n1/02.pdf

Similar Posts