Jesus: Apostel, Profeet, Evangelis, Leraar en Herder

om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus” Eph 4:11

Soos die Here ‘n baie spesifieke spesifikasies gehad het by die bou van die tabernakel, of tent van samekoms. Netso het die Here bepaalde voorskrifte oor hoe Sy liggaam, kerk moet funksioneer. (Exod 25:40; 26:30; 2 Tim 1:13; Heb 8:5).  Natuurlik is die heel belangrikste spesifikasie dat Jesus-Christus die hoeksteen is. (Mat 21:42)

Dat ons God se bloudruk sal volg en daarby bly is uiters belangrik, want die leuen kan net bestaan in die afwesigheid van die waarheid. So ook kan ook die duisternis net bestaan, in die afwesigheid van die lig. Dwaalleringe, revolusies, en valse gelowe ontstaan, omdat die kerk iewers in daardie area gefaal het. 

En Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was; want deur Hom het ons albei die toegang deur een Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ’n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot ’n woning van God in die Gees. (Eph 2:17-22) 

Niemand kan Jesus in persoon ooit vervang nie. Om lief te hê soos Jesus is ook nie vir ons as mens moontlik nie. Ons haal net glad nie Sy standaard nie, maar gesamentlik as Sy liggaam, is dit wel moontlik om Sy liefde aan die wêreld te demonstreer.  Daarom het Jesus toe Hy opgevaar het, 5 verskillende dele van Homself as gawes gegee om die kerk in volwassenheid in Christus te bring. Die Een wat neergedaal het, is ook die Een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dít is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.(Eph 4:10-12) 

Jesus vergestalt al die vyf gawes gegee aan die kerk. Wat is die sogenaamde vyf-vou bediening? Vir die kerk om volkome in Christus te wees, moet dit blootgestel word en die genade ontvang wat in elkeen van hierdie vyf gawes opgesluit is. Elke gaweis uniek in hullefunksie, fokus, passie, persoonlikheid en benadering.

According to Rick Warren you get five different kind of churches. 

The Soul Winning church. The terms you’re most likely to hear in this church is; witnessing, evangelism, salvation and decisions for Christ. Everything else is secondary to the desire to see the lost being saved.  (Evangelist)

The experiencing God church.  The focus of this church is experiencing the presence and power of God in worship. Key terms in this kind of church is: praise, prayer, worship, music, spiritual gifts, spirit, power and revival. (Prophet)

The family reunion church. This church focuses primarily on fellowship and relationships.  Key terms for this church is; love, belonging, fellowship, caring, relationships, small-groups and fun.  (Pastor) 

The classroom church – the emphasis is an preaching and teaching.  People come to church with notebooks and pens.  Key terms are; expository preaching, bible study, Greek and Hebrew, doctrine, knowledge, truth and discipleship. (Teacher) 

The social conscience church. The focus in this church is to see the community changed. They are doers of the word, practical, no-nonsense approach.  Key terms are; needs, serve, share, minister, take a stand and do something, get involved. (Apostle) 

The point is that a healthy church should be all the above.  Because the abovementioned list of churches is basically presenting and divining the scope of the various five-fold anointings. It is interesting that the Purpose-driven model is based on five point purpose statement. 

Magnify – we celebrate god’s presence in worship. (Prophetic)

Mission – we communicate God’s word through evangelism. (Evangelistic)

Membership – we incorporate God’s family into our fellowship. (Pastoral) 

Maturity – We educate God’s people through discipleship (Teacher)

Ministry – We demonstrate God’s love through service. (Apostolic) 

Alhoewel die Vyfvoudig bediening nooit genoem en as sodanig genoem of erken word nie, vorm dit die basis van die hele model.  Dit is duidelik dat vir die kerk om ‘n gesonde en gebalanseerde plek van geestelike groei te wees, moet die lede aan al vyf hierdie gawes, bedieninge en fokus blootgestel word.  Lede wat deel is van sodanige kerke sal versnelde persoonlike geestelike groei ervaar binne ‘n atmosfeer van korporatiewe groei en verandering. Gewoonlik wanneer een van hierdie aspekte oor beklemtoon word ten koste van ‘n ander lei dit dat die kerk ‘n wanvoorstelling van Christus word. 

Daarom is dit belangrik dat die kerk hierdie 5 gawes eers in Christus se bediening sal herken, en dan in mekaar in Sy liggaam.  Deesdae bemark die gesondheid revolusie weekliks vir ons nuwe diëte, oefen programme, en wondermiddels tot ‘n meer gesonde lewe. Jesus het egter klaar bepaal wat die instrumente en katalisators is, vir optimale geestelike groei.  

die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus (Heb 3:1) 

WAT IS ‘N APOSTEL? 

Die woord apostel is nie vreemd tot die kerk nie. Die ortodokse en katolieke kerk gebruik die term en titel al vir jare.  Dit was met die reformasie, dat daar wegbeweeg is, van titels, en die misbruik van mag.  Die term het onder protestante in vergetelheid verval, en net deur sekere sekte groepering gebruik. Die Griekse woord apostel kom 81 keer voor in die NT. Die woord kom nie in die OT voor nie, want die woord het nog nie bestaan nie. Die woord is deur die Grieke geskep om die begrip te verduidelik van waar hulle leiers uitstuur na die koninkryke wat hulle oorwin het, om die kultuur te vergrieks.  Jesus kan sy dissipels, priesters of rabbi’s genoem het, maar hy verkies die griekse begrip om die pilare van die kerk te wees.  Die woord word 1 keer elk in Matteus en Markus, en 6 keer in Lukas. 30 keer in die boek Handelinge van die Apostels, die orige 38 keer word die woord deur Paulus gebruik in sy briewe.  

BETEKENIS VAN DIE WOORD

‘n moderne vertaling van die woord sal wees sendeling. Want in wese is dit wat die woord Apostel beteken. ‘apo’ van ‘stello’ stuur. 

1) Een gestuur (apo, van stello- tot stuur), ambassadeur, agent, gesant, boodskapper gestuur, op ‘n missie, diens, sake, opdrag of geregtelik, draer van ‘n kommissie.

2) Vloot, ‘n ekspedisie, seevaart en militêre ekspedisies.

Die eerste melding van ‘n apostel in die Nuwe Testament is in die lewe van Jesus self. In sy laaste gebed het Jesus verklaar dat die Vader Hom (John 17:3,4) gestuur het. en Jesus Christus wat U gestuur het. Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring. Gedurende sy lewe het Hy die Vader se naam geopenbaar, (John 17:6) Hom op aarde verheerlik (John 17:4) en hom so volkome voorgestel dat Hy Hom gesien het toe Hy Hom sien, “die Vader.” Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. (John 14:9) Jesus is gestuur as ambassadeur en die Vader se afgevaardigde. Hy was waarlik die eerste apostel, nie net in tyd nie maar in voorrang. Trouens, Hebreërs maak dit duidelik wanneer dit hom beskryf as “die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis.” (Heb 3:1)  Jesus het nie Sy apostels gevra om iets te doen wat Hy self nog nie gedoen het nie. “Mat 10:2 Daarom, wanneer ons die NT oorweeg. getuienis vir apostolos, begin ons met die patroon vir alle ander – Jesus Christus.

Mission. God is a God of motion, of movement, of mission. Or, as it is popular nowadays to say, “two-thirds of the word God is go.”  Everyone is here on assignment. Everyone is on a mission. Everyone is a missionary. Every Christian has an apostolate to fulfill.

The first word of the “Great Commission” is “Go” (KJV). A little less than two hundred times does the Bible instruct us to “go.”45 Never once does the Bible instruct us to “hide.” Only about thirteen times does it tell us to “stay.” But the “staying” instructions keep us next to Jesus. And the only times we’re told to “stay” are to wait for instructions from Jesus so that we can best “go.”

(The only true voyage of discovery, the only fountain of Eternal Youth, would be not to visit strange lands but to possess other eyes.) —Marcel Proust

This is one reason why the Gospels are filled with travel metaphors. Len Hjalmarson brilliantly elaborates the difference between a temple spirituality and a tabernacle spirituality; the former being priest-centric, the latter being road-centric.  Prakties: Iets gebeur in jou, wanneer jy op ‘n sending gaan. Daarom bied baie kerk sending uitreike aan, en almal wat al so ‘n reis meegemaak het, sal erken dat die omstandighede, die bediening aan ‘n vreemde kultuur groep, iets binne jou losmaak. Jy voel belangrik, jy voel bemagtig, jy voel jy maak ‘n verskil! Die reisende aspek van die evangelie, staan sentraal tot Jesus se tempel afbreek en in 3 dae herbou narratief. Die vroeër kerk het eksponensieel dramaties gegroei, en die hele klein asië, in minder as 30 jr gekersten. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaadspreek van die Weg, het hy van hulle weggegaan en die dissipels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van ’n sekere Tiránnus samesprekinge gehou. En dit het twee jaar lank geduur, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke. (Acts 19:9-10) 

Luk 7:3 Jesus is gestuur deur die Vader. 

Om ‘n gestuurde te wees impliseer dat jy namens iemand praat en optree.  Jy is nie meer deel van ‘ons’ nie.  Soos Jesus gestuur is, stuur Hy ons ook: Joh 20:21 Soos skape tussen die wolwe in. Mat 10:3 Ons moet ook bid dat die Here arbeiders sal stuur. Mat 10:2

Gestuurde, afgevaardigde, beroep, verteenwoordiger.  

Om ‘n gestuurde te wees gee jou ‘n sekere mandaad en gesag om namens die een wat jou gestuur het op te tree.  Joh 13:20

“Laat u koninkryk kom” staan in teenstelling met elke keer wat Jesus verklaar het: “die Koninkryk HET naby gekom” Mat 4:12. Jesus leer ook Sy dissipels om te verklaar wanneer hulle in ‘n plek kom sê: “Vir julle is die koninkryk van God baie naby” Mat 10:9; en selfs as die mense die boodskapper nie ontvang nie. “Maar dit moet julle weet: die koninkryk van God is baie naby” Luk 10:11. Ons bid soms te lank dat die koninkryk nog moet kom, terwyl as Jesus in die plek is, het die koninkryk gekom.  

Ons wil die heeltyd Jesus, aantrek, bysit, soos Hy wees, probeer geestelik wees, probeer christen wees. Toe jy tot bekering gekom het, het Jesus in jou kom woon deur Sy Heilige Gees, en jou ‘n nuwe skepsel gemaak. Hy is dus alreeds in jou! Jesus sê vir Sy disspels: Gee julle vir hulle iets om te eet. Mar 6:37 maak die mense gesond Mat 10:9; Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Mat 10:8 Die Koninkryk is in ons. Luk 17:21 

Die Here woon tussen die lofprysing van Sy kinders, en met Hom as ons Vader, een geloof, doop en hoop, spreek van Sy Koninkryk in ons midde. Col 1:27 

Daarom die instruksie om nie voorsiening te maak of saam te neem nie. Luk 10:9. God sal voosien, Hy sal sorg, Hy sal ons beveilig. Dis ‘n wonderlike voorreg om in diens van God, Sy ambassadeur te wees. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. 2 Corinthians 5:18 

Die boodskap gaan nie maklik ontvang word nie. Daar wag vervolging. Mat 10:16-18 Want as hulle dit met die Seun van God kan doen, dan sal ons nie vrykom nie. Mat 10:24-25 Ons kan nie die boodskap aanpas en afwater om vervolging vry te spring nie. Maar ons verteenwoordig nie onsself nie, maar ‘n lewende God, wat eersdaags almal gaan oordeel volgens hulle werke.  

“The devil’s greatest commission is to prevent you from finishing your commission”

Alles wat bedek is sal openbaar gemaak word.  Een van die vyand se belangrikste tegnieke van vervolging is om ons in diskrediet te bring. Mat 10:26-27 Maar God sal uiteindelik die rekords regstel, ons hoef nie onsself te verdedig nie.  

Die vyand kan nie ons siel doodmaak nie.  Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan Mat 10:28 Elke haar op ons hoof is getel, en dus weet die Here van elke detail van ons lewe. Mat 10:30

As gestuurdes leef ons nie meer vir onsself nie, maar vir Hom wat ons gestuur het. Mat 10:38-39 

Ons as gestuurdes word die deur, ingang, “entrypoint” vir mense om God te kan ontvang. Mat 10:40-41. 

“Want to follow Jesus? Leave the church. Get out of the church. Leave. I mean it. Right now. Get out of here. Scram. Now. Out of here. Did you hear me? … Leave this church. Now! Jesus says, ‘Go Do Me.’ Go be Jesus.”

dit is Jesus, die profeet, van Násaret in Galiléa. (Matthew 21:11) 

Jesus het telkemale na homself verwys, dat ‘n profeet word nie tussen sy eie mense erken nie. (Mat 13:57; Luk 4:24-27; Joh 4:44). Hy self spreek ‘n profetiese oordeel, en waarskuwing, wat in 70nC woord vir woord vervul is. (Luke 21:20–24).  

Verskillende gebruike vir Profesie: 

Profesie as waarskuwing – Josef (Mat 2:13) die Wyse manne (Mat 2:12) 

Profetiese boodskap oor die toekoms – Agabus (Hand 11:27-28)

Profetiese bemoediging – (1 Kor 14:3-4)

Profetiese oordeel – Jesus (Jerusalem – Luk 13:34-35 en 19:41-44) (Gorasin, Betsaida, Kapernaum Mat 11:20-24) 

Profeteer lewe – die dooie bene (Ese 37:9-10)

Profeteer met die oog op Christus – (2 Pet 1:19 en Ope 19:10)

Profeteer iemand se roeping.  Simeon (Luk 2:29-31) en Anna die profetes (Luk 2:36-38).  Johannes die doper se toekoms deur sy Pa. (Luk 1:67-79)

Verskillende Profete in die NT. 

Anna (Luk 2:36) 

Agabus (Hand 11:28; 21:10-11) 

Individue (Hand 13:1) 

Judas en Silas (Hand 15:32) 

Die dissipels by Troë (Hand 21:4) 

Fillipus se vier dogters (Hand 21:9) 

en Ananias (Hand 9:10-18)

Hoekom is profesie belangrik?

“waarop julle tog moet ag gee” 2 Pet 1:19

“julle moet die woorde onthou van die profete”  2 Pet 3:2

“moenie profesieë__ geringskat nie” 1 Tes 5:20

“sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry” 1 Tim 1:18  

“Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie” Amos 3:7

die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was (Luke 19:10)

Die woord evangelis beteken bloot: die draer van goeie nuus.  Die werk van die evangelis is mees belangrik: as niemand tot inkeer kom nie, is daar niemand om te leer, te versorg, of te stuur nie. Daarom sien ons Jesus se gedetermineerde fokus gerig op die pad. Ek moet ander gaan vertel. Ek moet aan die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is Ek gestuur.Luke 4:40-43

Die woord Evangelis kom net 3 keer in die Bybel voor: 

Filippus, die evangelis, wat een van die sewe diakens was, en by hom gebly. Acts 21:8-9; 

Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ’n evangelis; vervul jou bediening2 Timothy 4:1-5

Valse Evangeliste: Maar al sou ons of ’n engel uit die hemel julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ’n vervloeking wees! (Galatians 1:8-9) Paulus beklemtoon hierdie stelling deur dit te herhaal! 

Die beste voorbeeld van hoe ontmoeting en gesprek, daartoe lei dat nie net een persoon nie, maar ‘n hele gemeenskap tot inkeer kom. (Joh 4) 

Getuienis 

Ons is geroep om sy getuienis te wees. 

Ek is ‘n getuienis van goeie nuus! Ek is nie ‘n getuie van ou goed, en stories nie. 

Jy getuig van iets van regtig gebeur het. 

Ek is ‘n getuie van die Here Jesus Christus, nie voor die kerk nie, maar voor die wat nie glo nie. 

Jou getuienis bring hoop! 

Jou getuienis is nie ‘n teaching nie. Jy biblebash nie mense nie.  Jy bring getuienis vir Jesus aan mense wat nog twyfel. Ons moet ons stories vertel! Jongmense moet ons storie hoor.  Ons moet tydig en ontydig ons storie vertel.  

Ons getuig nie meer nie.  Ons het ons krag verloor?  Is daar plek in ons dienste vir getuienis. 

Jou getuienis moet ‘n soet reuk versprei.  Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die Woord verkondig en getuig van sy werking in hulle lewe. Isa 53:7 Jou storie is uniek! Daarom moet ons, ons ons storie vertel.

Wag jou kans jou af.  Jy dra verantwoordelikheid, wees respekvol. Dink aan die plegtigheid van die hof, waar jy as getuie moet optree.  Ons moet respekvol, eerbiedig, nie bakleierig, soek nie sy eie belang nie.  Ons getuienis word nie gebruik vir selfsugtig voordeel nie. Ons getuig van Jesus! 

Wanneer ons getrou is om te getuig van Jesus sal Hy saamwerk en verdere bewyse deur jou werk om jou woord en getuienis te bevestig.  Hoe toets jy ‘n evangelis? Jy toets aan sy konsekwentheid tot die woord van sy getueinis, en die wonderwerke wat hom volg.  As die Here vir jou genees het, gaan bid vir siekes na jy getuig het.  As die Here jou verlos het van slawerny, bid vir die slawe om vry te word, en jy sal bevryding sien.  

Die kerk gaan nie vir jou ‘n geleentheid skep vir jou getuienis nie, jy moet jou eie platform skep! Mat 11: niemand ken die Vader, behalwe die seun nie, en die wat die seun kies om homself bekend te maak.  Jesus het nie sommer net random met almal gepraat nie, Jesus het homself bekend gaan maak aan die wat die Vader wil hê hy moes doen. Ons is gestuurdes. Vra die Here na wie hy jou toe stuur.  Wie kies die Here, aan wie hy wil hê jy hom moet bekend maak. 

1 Cor 15:2 Die kern van die evangelie is “die opstanding van Jesus Christus, Hy leef! Ons bediening is daarop gerig dat mense Jesus se opstanding in ons lewe sal kan sien.   Dit is Jesus wat lewe gee en lewe bring!  Jy is ‘n verteenwoordiger van die waarheid wat vrymaak! Moet nie gaan mense bind nie, maak mense vry!  Daar is nie oordeel in die evangelie nie, net vir die wat dit nie aanvaar nie.  Jy roep die onmoontlike as moontlik. Ons is dood vir die wêreld! 

want een is julle leermeester: Christus. (Matthew 23:8-10)

Jesus was ‘n gans anderse tipe leraar. 

was die skare verslae oor sy leerMat 7:28, 

groot menigte het graag na Hom geluisterMark 12:37.  

Hulle was verstom oor sy leerMark 1:22

“Nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie.”Joh. 7:46 

Jesus het tog nie mense se ore gestreel nie, en net gesê wat hulle wou hoor nie. 

en hulle het opgestaan en Hom uit die stad uitgedryf en Hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle stad gebou was, om Hom van die krans af te gooi. Luk 4:29; 

Hieroor het baie van sy dissipels teruggegaan en nie meer saam met Hom gewandel nie. Joh 6:66; 

Sê ons nie met reg dat U ’n Samaritaan is en van die duiwel besete is nie? Joh 8:48; 

Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Luk 6:26. 

Jesus het seënspreuke Mt 5:3–12 uitgespreek maar ander kere het hy ernstige waarskuwings van komende oordeel gespreek. (Mat 23:13-39) 

Hy het geleer en gedemonstreer. 

“elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak…” Mt 4:23 Mt 9:35; Lk 9:6; 11:20;

“Aangesien Ek deur die Gees van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Matt 12:28

met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was. Acts 10:38

en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.(1 Cor 2:4-5) 

want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. (1 Cor 4:20) 

Jesus het met geestelike gesag geleer. 

Die die owerpriesters en die skrifgeleerdes saam met die ouderlinge by Hom staan en vra oor Sy gesag. Luk 20:1-8; 

want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nieMat 7:29 

Jesus het op verskillende plekke, op verskillende manier mense geleer. 

Sinagoge Mat 4:23, Verlate plek Mat 15:38, op reis Luk 13:22; vanaf ‘n boot Mat 5:3; Tempel Mat 7:14, huise, markplein, ens. 

Jesus het met ware deernis geleer. 

En toe Jesus uitklim, sien Hy ’n groot menigte, en Hy het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle soos skape sonder herder was; en Hy het hulle baie dinge begin leer.(Mark 6:34)

Jesus kon die akademiese ore aansit. 

EN op een van dié dae was Hy besig om te leer; en Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galiléa en Judéa en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te genees. (Luk 5:17)

Jesus was toeganklik, selfs sondaars wou na hom luister 

En die Fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê: Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Luk 15:2; En terwyl Hy in sy huis aan tafel was, kom daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy dissipels aan tafel; want daar was baie, en hulle het Hom gevolg. Mark 2:15 

Jesus het mense se nood eerste gestel. 

Genesing van ’n lam vrou op die sabbat. Luk 13:10-17 

Jesus het mense uitgedaag tot aksie. 

Die verhaal van Petrus, wat op die water loop, die vermeerdering van die brood, en die toe Hy die storm stilmaak was met die oog op die dissipels se aktivering om ook bonatuurlike dade te verrig.  

Jesus het mense geleer hoe om dit self te gaan doen. 

Na net 3 maande stuur Jesus Sy dissipels uit om te gaan doen wat Hy doen. (Mat 10) 

Jesus leer ons hom in die openbaar te bid. (Luk 11:1)

Hy het moeilike konsepte maklik gemaak deur sy gelykenisse. 

En Hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse… en sonder gelykenis het Hy tot hulle nie gespreeknie Mark 4:2, 34 Ons onthou vandag nog hierdie gelykenisse en stories. 

Jesus het primêr van gelykenisse en vrae gebruik gemaak om mense te leer. [1]

Sien hierdie lys van 100 vrae wat Jesus gevra het tydens sy prediking. Jesus wou dus hê, mense moes dink, hulle moes dit vir hulleself uitwerk.  

Ek is die goeie herder (John 10:11)      

Buiten die profetiese rol, is die herdelike rol bekend vir die OT gehoor. Ons onthou vir Jeremia wat die herders van Israel uitdaag oor hulle valsheid en dubbel standaarde. (Jer 34:1-5) Jesus kom dus as die goeie Herder, en is vir ons ‘n voorbeeld hoe om vir die mense te sorg oor wie Hy ons aangestel het.  Want julle was soos dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die Herder en Opsiener van julle siele(1 Peter 2:25)

En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. Toe sê Hy vir sy dissipels: Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.

Bid dan die Here van die oes, dat Hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. (Matthew 9:36) Die oproep vir arbeiders in hierdie konteks is dus nie vir evangeliste nie, maar wel vir herders wat bereid is om die skape/kudde pastoraal te versorg. 

Die rol van die pastor is aan die uitsterf. Dit is eenvoudig te moeilik. Mense het nie meer maklike moeilikheid nie. Na baie self-help en rond-hardloop kom mense meestal te laat by die pastor. Die pastor is nie ‘n reisende bediening wat net kom en gaan nie.  Jy beleef, en loop saam deur mense se leed en pyn.  Om te preek, en ‘n offerhande te kry is maklik, en wonderlik. Dis meestal positief, en mense hou van die andersheid, en nuutheid van ‘n besoekende prediker. Maar die herder wat al vir 20 jaar tussen sy mense woon, en hulle versorg, verdien die hoogste eer.  Hulle moet meestal met die agterblyfsel deel van wat die besoekende prediker nie tyd gehad het om te verduidelik nie. 

Herderlike versorging vereis geduld, en konstante dieselfde wees. Sy gesin en leefwyse is ook meer in die openbare oog. Die besoekende prediker kan sy beste voet voorsit, maar die pastor, moet elke dag sy beste voet voorsit, en voorhou. 

Ons word spesifiek opdrag gegee om die skape te versorg: 

Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik; nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid; ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. (1 Peter 5:2–4) 

Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.(Acts 20:28-29)

Petrus die leier van die Kerk, kry ‘n herderlike opdrag: (Joh 21: 15-17) 

Laat my lammers wei

Pas my skape op. 

Laat my skape wei. 

Dit is ‘n waar woord: as iemand graag ouderling wil wees, begeer hy ‘n voortreflike werk.

‘n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig; hy moenie aan drank verslaaf of ‘n rusiemaker wees nie, maar inskiklik, vredeliewend en nie geldgierig nie. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. Immers, as iemand nie weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan die sorg vir die gemeente van God op hom neem? Hy moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie. So iemand kan verwaand word, en in die oordeel kom waarin die duiwel hom laat beland. Ook by die mense buite die gemeente moet hy as ‘n goeie man bekend staan, sodat daar nie praatjies oor hom ontstaan en hy in ‘n strik van die duiwel val nie.(1 Tim. 3:1–16)

in elke dorp ouderlinge moet aanstel soos ek dit aan jou opgedra het. ‘n Ouderling moet onberispelik van gedrag wees; hy moet aan sy vrou getrou wees, en sy kinders moet gelowig wees en nie die naam hê dat hulle losbandig lewe en teen gesag in opstand kom nie. ‘n Ouderling is immers ‘n bestuurder van die huishouding van God. Daarom moet hy onberispelik van gedrag wees, nie aanmatigend en opvlieënd nie, nie ‘n dronkaard of ‘n rusiemaker of ‘n soeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê.(Tit. 1:5–9)

Die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral dié wat hard werk deur te preek en onderrig te gee, want die Skrif sê: “Jy mag nie ‘n bees waarmee jy graan dors, se bek toebind nie,” en ook: “Die arbeider is geregtig op sy loon.” ‘n Beskuldiging teen ‘n ouderling moet jy nie aanneem nie, tensy dit deur twee of drie getuies bevestig word. Dié wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf sodat die ander ook afgeskrik kan word.(1 Tim. 5:17)

Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. (Heb. 13:7)

Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie; anders het dit vir julle geen nut nie.(Heb 13:17)

 

 


[1]http://blog.adw.org/wp-content/uploads/2015/08/100-Questions-that-Jesus-asked-and-YOU-must-answer.pdf

Similar Posts