Jesus se Diensbare Leierskap

Diensbaarheid baan die weg, tot skeppingsdoel ontdekking en bevestiging.

Almal wat in my diens wil staan, moet My aanhou volg; en waar Ek is, daar sal my dienaars ook wees. As julle in my diens staan, sal die Vader aan julle eer betoon. (Joh 12:26)

“servant leadership” is ‘n gonswoord wat al vir jare bekend is, en nou weer deur politieke leiers gebruik is, om hulle stemme te verstewig. Diensbaarheid is dus ‘n aantreklike menslike karakter attribute.  Dit is ‘n leierskapfilosofie wat daarop gerig is, om mense te ontwikkel om hulle take tot die beste van hulle vermoë te ontwikkel.  Diensbare leierskap dien dus die mense, deur hulle te ondersteun, te bemagtig, te bevry, te leer, te ontwikkel om self ook te lei.

Hierdie onselfsugtige diensbaarheid is die mees kenmerkende eienskap en karaktertrek van Jesus se lewe.  Selfs Ek, die Seun van die Mens, het immers nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en so selfs my lewe te gee as ’n losprys vir baie mense.”(Mark 10:45) Jesus kon as Seun van God, Sy heerskappy met magsvertoon en majesteit kom demonstreer het, en inderdaad Hy het. Maar gans anders as wat ons mag en kragdadigheid verstaan.  HY gebruik sy mag om mense te genees, te bevry van boosheid, en hulle te bemagtig om sy volgelinge te word en dieselfde te doen.

Julle weet ook hoe God Jesus van Nasaret met die Heilige Gees en met krag gesalf het. Jesus het toe rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat onder die duiwel swaargekry het, want God was by Hom.(Acts 10:38)

Jesus as Seun van God, die Skepper van alle dinge neem die gedaante van ‘n dienskneg aan. (Phil 2:4) As die een wat ons geskape het en weet hoe ons werk, hoe ons aanmekaar gesit is. Sal hy tog dan nie die beste weet hoe om ons die beste te gebruik nie?

Ons is die mooiste mense wanneer ons ander dien! (Period)

Maak nie saak hoeveel geld, aansien, mag of talent jy het nie, solank jy die mensdom daarmee dien, om mense te genees, te bevry en te bemagtig! Dit is eenvoudig!

Diensbare leierskap veronderstel dat ek eers dien, en dan in diensbaarheid in voorbeeld ander voorgaan. Ons behoort eintlik die titels “leier” weglaat van ons LinkedIn, profiel, en besigheidskaartjie. Want voortreflikheid in diens, is leierskap.

Bob Davis vertel in seker een van die beste toesprake oor leierskap wat al ooit gebring is op die bekende TED platvorm: ‘Leadership without ego is a rarest commodity’. [1]HY vertel van ‘n man met die naam Bob Townsend, wat die populêre boek “up the organisation” geskryf het. Die boek op sy beurt gaan oor die drie aspekte van ‘n fabriek wat ons kan beheer: Geld, Tyd en Kwaliteit. Bestuur is die vermoë om hierdie drie aspekte reg te bestuur. As jy te vinnig werk, kan kwaliteit afneem. As jy te goedkoop werk, neem kwaliteit af ens. Maar wat van mense? IN die 2de wêreld oorlog het Dwight Eisenhower, ‘n ketting op ‘n hoop voor sy leiers gegooi, en gevra: “As mens hierdie ketting sou stoot, in watter rigting sou dit gaan?” Niemand kan dit beantwoord nie. Want niemand weet nie, as jy die ketting stoot kan dit in enige rigting beweeg. Dan tel hy die punt van die ketting op, en trek die ketting. Nou volg die ketting natuurlik, die punt.  Sou het Jesus ons kom regtrek, deur vir ons te wys hoe om te leef.

Jesus se diensbaarheid, was leierskap.  Ware leiers is altyd diensknegte. Leiers sonder ego. Dan vertel Bob Davids, hoe hy as die bestuurder van ‘n groot fabriek in China gewerk het. Die werkers was besig om ‘n pype te lê voor die fondasie gegooi sou word. Op ’n dag het hy verby gestap en gesien, dat die pyp waarmee hulle besig is nie die regte val het, om water natuurlik weg te lei nie. Hy het probeer verduidelik, maar a.g.v. die taalprobleem eerder sy duur skoene uitgetrek en in die gat gespring om hulle te wys hoe om dit reg te doen. Hierdeur het hy nie net die respek van die werkers verkry nie, maar ook ‘n algehele nuwe standaard gelig.

Jesus het presies op hierdie wyse te werk gegaan. Hy het ons kom wys hoe om te leef. Al sy keuses was ‘n kleedrepetisie, vir hoe ons behoort te leef.

Ons is nie soms dienaars nie. Ons is in wese dienaars.  Vandag dien ouers meer die kinders as wat die kinders die ouers dien. Ons ekonomie kry swaar, want niemand wil meer dien nie. Dienslewering is laag. Die dag toe jy jou naam kry, het jy ‘n besigheid begin.  Jou lewe is die toerusting, en bemagtiging van jou eie persoons-besigheid.  Jou keuses, jou vaardighede, en hoe jy uiteindelike die mensdom gaan die, gaan bepaal watter tipe inkomste jy gaan verdien. Hoe meer kennis, vaardighede, ervaring, wysheid jy bekom, hoe meer sal mense betaal vir die uitmuntende diens wat jy lewer. Ons spandeer so baie tyd om lekker te voel, onsself te geniet, te ontspan en ons eie gerief te dien, dat ons nie besef hoe onvrugbaar ons lewens geword het nie.  Maar gaan doen iets vir iemand, gaan dien iemand met wie jy is. Gou sal jou loopbaan, en voorsiening begin volg.

Diens is ‘n baanbreker! Diens maak vir jou ‘n pad oop in die lewe.

Jesus roep hulle toe bymekaar en sê: “Julle weet in hierdie wêreld tiranniseer die maghebbers die nasies, en die magtiges domineer hulle. Maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wie onder julle ’n leier wil wees, behoort julle dienskneg te wees. En wie die eerste onder julle wil wees, moet julle slaaf wees. Selfs Ek, die Seun van die Mens, het nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as ’n losprys vir baie mense.” Mt 20:25–28. [Matt. 23:11.] Matt. 20:28 Mark 10:43–45; Luke 22:26, 27. Mark 9:35;

Paulus het Jesus se voorbeeld gevolg:

“Ek het niemand se silwer of goud of klere begeer nie. Julle weet self dat hierdie twee hande van my voorsien het in my behoeftes en in die behoeftes van dié wat saam met my was. In alles het ek vir julle ’n voorbeeld gestel dat ons só hard moet werk dat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus: ‘Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang.’”Acts 20:33–35

Jakobus Jesus se broer, gebruik nie sy verbintenis met Jesus as direkte familie lid, om hom meer prominensie te gee nie. Hy noem himself:’n dienskneg van God en die Here Jesus Christus.(Jas 1:1). Die woord dienskneg wat hy hier gebruik “doulos” beteken letterlik bondslaaf. Iemand wat homself vrywillig permanent in diens van sy meester oorgegee het.

Jesus gee ‘n baie meer direkte en eksplisiete verduideliking van presies hoe mins regte ‘n slaaf gehad het. “As een van julle ’n slaaf het wat besig is om te ploeg of om diere te versorg, sal hy aan hom, wanneer hy van die land af kom, sê: ‘Kom eet gou saam’? Nooit nie! Hy sal aan hom sê: ‘Maak iets gaar vir aandete. Bind jou klere vas en bedien my terwyl ek eet en drink. Eers daarna gaan jy self eet en drink.’ ’n Slaaf wat sy opdragte uitgevoer het, ontvang mos nie dank nie! Net só is dit ook die geval met julle: As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan: ‘Ons is net nikswerd slawe. Ons het bloot uitgevoer wat ons moes doen.’”(Luk 17:7-10)

‘n slaaf het geen regte gehad nie:

  • moes altyd beleef wees.
  • kon nie hulleself verryk nie.
  • het geen besitreg van hulle eie gehad nie.
  • het nooit hulle eie belang gesoek nie.
  • is iemand wat heeltyd op die uitkyk is vir die nood van ander.
  • om vir die welstand van ander mense te werk

Die waarheid is, al hierdie Bybelse woorde soos slaaf en dienskneg laat dit esoteries klink. Inderwaarheid moet ons mekaar se bediendes word. En ons is Christus se bediendes.  Met rykdom verkry ons die vermoë om diens en werk, uit te kontrakteur. Ons stel iemand aan om al die gewone, werk te doen, sodat ons ons tyd op ander dinge kan vestig. Jesus gaan ons weereens daarin voor, deur sy eie dissipels se bediende te wees en hulle voete te was. Hy moes dit fisies doen, om vir hulle fisies te wys, julle gaan dit ook fisies moet doen. (John 13:12–15)

Welvaart is nie om ons lewe geriefliker te maak nie, maar om daardeur meer mense te bedien!

Dink net hoe sou die wêreld daarna uitgesien het, as almal nog tyd maak om mekaar fisies te dien.

Armoede word in die Bybel net aan twee dinge voorgeskryf. Luiheid en hebsug. (Greed en laziness) Diensbaarheid genees ons van beide! Jy kan nie, suinig, begerig of gierig wees as jy ander dien nie. Maar tyd om te dien.

‘n Christen is ‘n slaaf, ‘n dienskneg, ‘n bediende, ‘n kelner.

Ons wil so graag belangrik wees. Ons wil so graag raakgesien word. Ons wil so graag geag word. Ons wil so graag ʼn ereposisie beklee. Ons raak sou gou jaloers op ʼn ander.

Die Bybel noem ons as gelowiges:

Gevangenis:Ons is gevangenes ek wat ’n gevangene in diens van die Here is: Laat julle roeping julle leefstyl bepaal. Met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle die eenheid wat die Gees bewerk het, bewaar.(Eph 4:1),

Diensknegte:diensknegte van Jesus Christus(Phil 1:1),

Werkers:Werk hard sodat God jou kan goedkeur. Wees ’n goeie werker, een wat nie nodig het om hom te skaam nie(2 Tim 2:15)

Dienaars:As jy dit aan die broers en susters voorhou, sal jy jou plig doen as ’n waardige dienaar van Christus Jesus (1 Tim 4:6).

Volg my voorbeeld van dienskneg wees, sê Jesus. Ek was bereid om vuilwerk te doen. Ek was bereid om ʼn voorskoot om te bind en my dissipels se vuil voete te was. Ek was bereid om te sterf vir ander se sonde.

Probeer sommer dit prakties die week, en gaan trek letterlik ‘n oorpak of voorskoot aan, en gaan dien iemand. Ons het so onbeholpe geraak met diens, dat ons nie eers sal weet wat en waar om te begin nie. Sou ons iemand dien, gaan ons dit dalk ook nog verkeerd doen. Of help waarvoor nie gevra is nie. Daarom moet ons ingesteldheid verander. ‘n Goeie bediende, neem waar, is oplettend, vra vrae, is ingestel om te help. Omdat jy die werk al gedoen het, weet jy hoe om dit te doen, en dit reg te doen. Bestuurders verloor tred met hulle werkers, as hulle soms nie ook saam gaan werk nie.

Vandag wil almal base wees. Ons wil opdragte gee, sonder dat ons al ooit ons eie opdragte uitgevoer het. Jesus het geen opdrag aan ons gegee, wat Hy nie as mens kom doen het nie. Hy wys ons, dit is moontlik!

Die grootste hartseer van die lewe is om mense te sien, waar hulle slaaf geraak het van toksiese verslawings aan alkohol of dwelms. Hierdie mense word van die mees selfsugtigste mense op die planeet, waar hulle onwetend hele families intrek in die maalkolk van verslawing.  Hulle dien hulle eie wegbreek van die realiteit van die lewe. Die beste manier dan om vry te raak van hierdie verslawing is om die mense om jou te begin dien. Groei en dien! Verbeter jouself, om nog beter te dien.

‘n nog groter hartseer natuurlik is mense wat slagoffer geraak van satan self, om hom te dien.

Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. 13Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as ’n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. 14Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. (Rom 6:12–14).

Dan sal hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. (2 Tim 2:26)

Bob Dylan sing:

But you’re gonna have to serve somebody, yes indeed
You’re gonna have to serve somebody
Well, it may be the devil or it may be the Lord
But you’re gonna have to serve somebody

[1]https://www.youtube.com/watch?v=UQrPVmcgJJk

Similar Posts