Die Heiligheid van Christus

Die woord en konsep ‘heiligheid’ is ‘n vreemde verskynsel vir baie. Sommige mense sal dadelik beelde oproep van eertydse sogenaamde heiliges wat tans in beelde en in portrette vereer word met ‘n ligstraal om hulle hoof.  Ander mag dalk dink aan vroom, glimlaglose, eksentrieke figure en persone wat aan die kant van die samelewing bestaan het.  Jesus maak heiligheid aantreklik. Kinders en sondaars hou van hom, en wil graag na Hom luister. Sy heiligheid is liefdevol, toon deernis, en is sagmoedig en selfloos.

Die meeste van ons het al ‘n majestueuse uitvoering en skouspel van die kunste beleef, hetsy ‘n ballet, opera of simfonie uitvoering, waar ons mooi aantrek en vir ‘n paar uur na ‘n ander wêreld gelig word. Hierdie oomblikke vertoon die klimaks en hoogtes van wat die mens toe in staat is. In Christus werk Hy Sy heiligheid in ons, en word dit moontlik om natuurlik, sonder inspanning, deur Sy krag en genade heilig en onberispelik te lewe.

Soos ons, ons toespits op Sy lewe, ons self verloën, en in Sy geregtigheid opstaan, al hoe meer heilig, toegewyd, volmaak, en perfek word in die gestalte en beeld van die een wie se gesig ons bewonder.

DIE HEILIGE DIENSKNEG VAN GOD

Die engel het geantwoord: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal oor jou toevou. So sal die kind wat vir jou gebore word, heilig wees, en Hy sal die Seun van God genoem word.” (Luk 1:35)

Los ons uit, Jesus van Nasaret! Het jy gekom om ons te vernietig? Ek ken jou – jy is die Heilige van God!(Mark 1:24)

Ek weet U sal my gees nie in Hades agterlaat nie of toelaat dat u Heilige in die graf vergaan nie.(Hand 2:27)

Dit is wat hier in hierdie stad gebeur het! Herodes Antipas, Pontius Pilatus die goewerneur, die ander volke en die volk Israel het saamgespan teen Jesus, u heilige Dienaar, wat deur U toegerus is vir sy taak.(Hand 4:27)

Steek u hand uit en bewerk genesing, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus.(Hand 4:30)

En ter wille van hulle sonder Ek Myself af sodat hulle geheilig kan wees in ’n hegte verbintenis aan die waarheid.(Joh 17:19)

Hierdie Hoëpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want Hy moes presies dieselfde versoekings as ons trotseer – behalwe dat Hy nie voor die sonde geswig het nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons sy deernis en onverdiende goedheid bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word.(Heb 4:15–16)

Die wonderlike realiteit van Jesus se vleeswording is: Hy het vlees geword en nie gesondig nie! Hierdeur het Hy bewys dat dit moontlik is om bloot mens te wees, maar nie te sondig nie. Sommige mense het hierdie idee dat ons menslikheid geskaad is; permanent misvorm is tot ’n sondige wese. Sonde het ons inderdaad misvorm, en probeer dit nog steeds doen. Maar Christus het deur die spreekwoordelike klankgrens gebreek en word die Eersteling van baie broers en susters om volkome mens te wees en nie meer te sondig nie.

Hy was heilig, om daardeur vir ons die Lam sonder vlek te wees.

Hy is heilig, omdat dit is wie Hy is: Hy is heilig, Hy is God. Jesus beliggaam heiligheid. Hy kom wys ons die wese van God se hart en wil (Heb 1:3).

Die Persoon, Jesus, het ons nie net kom verlos van sonde nie, maar gee ons ook Sy geregtigheid. Dis wanneer ek Hom sien, soos Hy werklik is, dat ek anders kyk na my sonde. Ons sukkel om die sondige gewoontes in ons lewens te los omdat dit vir ons werk. Dit vul ’n leemte in ons lewens. As ons eerlik is, moet ons erken ons geniet dit! Die probleem met sonde is dus nie soseer dit wat ons doen nie, maar dit wie ons is. Die woord vir sonde is harmartiawat beteken: om die merk te mis. Watter merk? Die woord “merk” beteken identiteit, bloudruk, plan, seël. Met ander woorde, misrekende of valse identiteit. Ons ware identiteit is in Jesus. Ons is geskape om soos Hy te wees. Wanneer ons enigiets anders probeer wees, vervals ons die egte beeld van dit wat Hy alreeds in ons geplaas het.

Daar is ’n verskil tussen sonde en sondes:

Daarom het Ek vir julle gesê julle sal in julle sondes sterwe, want as julle nie glo dat Ek is wat Ek is nie, sal julle in julle sondes sterwe.(Joh 8:24)

Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is ’n slaaf van die sonde.”(Joh 8:34)

Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is, is die oordeel nou heeltemal weggeneem. Die lewegewende Gees is so magtig dat Hy jou bevry het van die greep van die sonde wat uitloop op die dood. Die wet van Moses kon ons as gevolg van ons sondige natuur nie red nie. Daarom het God vir hierdie doel sy eie Seun as mens na ons toe gestuur. Sy liggaam was identies aan ons eie liggame – wat deur die sonde aangetas is – maar Hy het nie self gesondig nie. God het sy Seun as ’n offer vir ons sonde laat dien. Daarmee het Hy afgereken met die sonde se mag oor ons en so vir ons voldoen aan die vereiste van die wet – ons wat nou nie meer volgens ons sondige natuur lewe nie, maar volgens die Gees.(Rom 8:1-4) NLV

Kan ons perfek wees?

Kan ons perfek wees sonder om te sondig, soos Christus sonder sonde was?

Is dit Bybels korrek om te dink of iets te sê soos daar mag geen perfekte mense in die kerk toegelaat word nie?

Kan ons heilig wees? Onberispelik? As ons dit nie glo nie, kan ons dit nooit wees nie.

Hoekom is daar teenkanting teen heiligheid?

Wat is heiligheid?

GOD IS HEILIG

Thou shalt be perfect with the Lord thy God.            

Jy moet opreg wees voor die Here jou God.NV

Jy moet onberispelik wees voor die HERE jou God.(Deut 18:13) NLV

Toe Abram 99 jaar oud was, het die HERE weer aan hom verskyn en gesê: “Ek is God die Almagtige. Lewe voor my teenwoordigheid en wees opreg.(Gen 17:1)

Maar Noag het genade gevind in die oë van die HERE. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was ’n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel.(Gen 6:8-9)

Noag was ’n opregte man, die enigste onberispelike persoon in daardie tyd. Hy het God se wil deurgaans uitgeleef en ’n noue verhouding met Hom gehad.

God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak.(Ps 18:33)

Toe Salomo oud geword het, het hulle hom verlei om ander gode te dien. Hy het nie meer die Heresy God met soveel toewyding gedien soos sy pa, Dawid, gedoen het nie.(1 Kon 11:4)

Maar Asa se hart was volkome met die Hereal sy dae.(1 Kon 15:14)

Het jy ag gegee op my kneg Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie: ’n man vroom en opreg, godvresend en wat afwyk van die kwaad.(Job 1:8)

Bogenoemde skrifte oor volmaaktheid of om ’n onberispelike perfekte hart voor God te hê, verwys na iemand wat ’n nou pad met die Here loop. Iemand wat gehoorsaam is aan Hom, regop, met onberispelike maniere en wat wegdraai van die bose. Let daarop dat Dawid ook so ’n man na God se hart was ten spyte van sy talle ernstige mislukkings. Hy was volmaak in God se aangesig, en het met ’n perfekte hart voor die Here verklaar:

Dis my begeerte om u wil te doen, my God want u voorskrifte is in my hart. (Ps 40:8)

I delight to do Your will, O my God, and Your law is within my heart.          

JESUS SE OPDRAG AAN ONS OM HEILIG TE WEES.

Wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle hemelse Vader volkome in sý liefde is. Hy het mos álle mense lief. (Matt 5:48) NLV

As jy volmaak wil wees, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes. Dan sal jy ’n skat in die hemel hê. Kom dan en word my dissipel.(Matt 19:21)

As julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie, selfsugtige ambisie prysgee, julle kruis op julle skouers neem, en agter My aan kom. As julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van My prysgee, sal julle ware lewe vind.(Matt 16:24-25)

Jesus kom van die Vader af en sê net wat Hy hoor. Hy maak inderdaad hierdie stelling: Ons as gelowiges behoort op aarde volmaak te wees net soos ons Vader in die hemel volmaak is. Vir die menslike oor klink dit nie reg nie, maar ons moet soos Christus dink. En Hy sal vir ons voorskryf hoe dit moontlik is om so ’n perfekte lewe te lei – Hy vertel deur die verhaal van die ryk man hoe om perfek te wees en Hom te volg. Hy leer ons ook wat dit beteken om Hom te volg. Ons kan net dink soos Hy, praat soos Hy en glo soos Hy as ons Hom volg. Ons is burgers van die hemel, nie van hierdie wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie.

PAULUS SE OPROEP TOT HEILIGMAKING.

JESUS se lewe is ons skeppingsdoel, ook Sy heiligheid.

Want God het hulle reeds vooruit geken, en Hy het hulle aangewys om soos sy Seun te word.(Rom 8:29) NLV

God het vooraf mense uitgesoek en besluit dat hulle soos sy Seun Jesus Christus moet word sodat daar baie kinders van God kon wees. Maar Jesus Christus moet die belangrikste van almal wees.(Die Boodskap)

God knew what he was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his Son. The Son stands first in the line of humanity he restored. We see the original and intended shape of our lives there in him.(The Message)

Moenie vir mekaar lieg nie. Julle het mos die vorige mens en sy leefstyl soos klere uitgetrek en die nuwe mens aangetrek. Hierdie mens kry voortdurend nuwe insig en word só verander en nuut gemaak om al meer soos die Skepper te lyk.(Kol 3:9-10) NLV

Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk, met ’n heerlikheid wat steeds toeneem namate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee.(2 Kor 3:18) NLV

Want as iemand sterf, word hy vry van die mag van die sonde. Aangesien ons saam met Christus gesterf het, weet ons dat ons ook deel sal hê aan sy lewe.(Rom 6:7) OV

So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.(Rom 6:11) OV

Die volheid van God is mos liggaamlik in Christus teenwoordig. En julle is één met Christus wat só met God vervul is, één met Christus wat die hoof van alle hemelse en aardse magte is! Omdat julle één is met Christus is julle ook besny, nie met ’n besnydenis deur mense nie, maar met die besnydenis wat Christus bewerk. Hierdie besnydenis bestaan uit die wegneem van jou sondige geaardheid. Toe julle gedoop is, is julle saam met Christus begrawe. Omdat julle één is met Hom is julle ook saam met Hom opgewek.(Kol 2:9-12)

Hý het sommige as apostels gegee, ander as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars, om God se mense toe te rus vir die werk wat hulle in sy diens moet doen. Hulle werk is om Christus se liggaam op te bou. So sal ons uiteindelik almal deur geloof en deurdat ons die Seun van God ken, ’n eenheid vorm, ’n volmaakte mens, wat aan die standaard van Christus se volmaaktheid voldoen. Dan, as mense ons met slinksheid en slimstreke op verkeerde paaie wil lei, sal ons nie meer soos klein kindertjies wees nie. Ons sal nie meer omgewaai of weggewaai word deur die wind van elke ding wat hulle verkondig nie. Nee, terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Dit werk so: Christus is die Hoof. Onder leiding van die Hoof is die liggaam goed aanmekaargesit. Al die ondersteunende ligamente hou die liggaam bymekaar. Elke liggaamsdeel vervul sy bestemde funksie, en so, deur liefde te bewys, bou die liggaam homself op.(Ef 4:11-16) NLV

Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. (Fil 3:15) OV

WAT SÊ JOHANNES

Elkeen wat in Hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het Hom nie gesien en Hom nie geken nie. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly; en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore.(1 Joh 1:6, 9)

WAT SÊ PETRUS

Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.(2 Pet 3:11, 14)

VOLMAAKTE VREDE

Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.(Joh 14:27)

U sal ’n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. (Jes 26:3) AOV

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.(Fil 4:7) AOV

En mag Hy, die Here van die vrede, julle altyd vrede gee op allerlei wyse! Mag die Here met julle almal wees!(2 Tess 3:16) AOV

VOLMAAKTE LIEFDE

Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.(1 Joh 4:8) AOV

Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.(1 Joh 4:17-18) AOV

En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.(Rom 5:5) AOV

En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.(Kol 3:14) AOV

VOLMAAKTE VREUGDE

Dit het Ek vir julle gesê sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap volkome kan wees.(Joh 15:11) NLV

Ek is nou na U toe op pad. Ek sê hierdie dinge terwyl Ek nog in die wêreld is sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulleself kan ondervind.(Joh 17:13) NLV

VOLMAAKTE EENHEID

Wie my liggaam eet en my bloed drink, beleef ’n innige verhouding met My en Ek met hom.(Joh 6:56) NLV

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in ’n hegte verhouding met My en Ek met U is; dat hulle ook in ’n hegte verhouding met Ons mag leef sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. En Ek het die heerlikheid wat U aan My gegee het, ook aan hulle gegee sodat hulle een kan wees net soos Ons een is. Dit beteken dat Ek in ’n hegte verhouding met hulle en U met My moet leef sodat hulle ten volle een kan wees, sodat die wêreld verseker kan weet dat U My gestuur het, en dat U hulle liefhet net soos U My liefhet.(Joh 17:21–23) NLV

VOLMAAKTE WIL VAN GOD

Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is.(Rom 12:2) NLV

Ja, trek die nuwe mens soos skoon klere aan, die mens wat na God se beeld geskape is: iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan Hom toegewy is.(Ef 4:24) NLV

VOLMAAKTE HEILIGHEID

Ek kom nou by die vrae wat julle in julle brief gestel het. Ja, ’n selibaatlewe is goed.(1 Kor 7:1)

Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat Hy ons liefhet, het Hy ons, al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om sonder foute net Syne te wees.(Ef 1:4)

Julle totale leefstyl moet nou heilig wees, soos God heilig is – Hy wat julle sy kinders noem.(1 Pet 1:15)

Hy het immers self gesê: “Wees heilig, want Ék is heilig!”(1 Pet 1:16)

Verder, liewe broers en susters, wees bly, ruk julle reg, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle bly!(2 Kor 13:11)

 

 

 

 

 

 

Similar Posts